Uw mandje is leeg
Toon prijzen exclusief BTW


 Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Print-a-Gift is een onderdeel van BIERTAPJE.NL en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24347623. en de klant "Afnemer": de potentiële afnemer van produkten en/of diensten van Print-a-Gift

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, evenals alle geleverde producten en diensten, geleverd door Print-a-Gift, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Print-a-Gift uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.Print-a-Gift is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Artikel 2. Offertes
1. Print-a-Gift is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Print-a-Gift behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereiste c.q. toelaat, heeft Print-a-Gift het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Print-a-Gift genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Print-a-Gift bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dien overeenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Print-a-Gift schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Print-a-Gift opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Print-a-Gift de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Print-a-Gift op schadevergoeding onverlet. Door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, aan Print-a-Gift te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Print-a-Gift zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Print-a-Gift de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pint-A-Gift daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Print-a-Gift geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Print-A-Gift kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van Print-a-Gift op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Print-a-Gift ter kennis gekomen omstandigheden Print-a-Gift goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Print-a-Gift de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Print-a-Gift bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Print-a-Gift schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Print-a-Gift te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, aan Print-a-Gift te melden. De klant dient het product - na overleg met Print-a-Gift - te sturen naar een door Print-a-Gift vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant al enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Print-a-Gift als gevolg van artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Pint-A-Gift deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Pint-A-Gift het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Print-a-Gift behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Print-a-Gift of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Print-a-Gift schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anders zins voor risico van de klant komt, zal Print-a-Gift de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Print-a-Gift heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. Print-a-Gift zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen voor het ontwerp van een etiket, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Print-a-Gift, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs zijn overeengekomen. De vaste prijs is inclusief BTW, ontwerp- en bezorgkosten.
3. Eventuele prijsschattingen zijn inclusief BTW, inclusief ontwerp- en bezorgkosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van Print-a-Gift niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Print-a-Gift op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Weigering bestelling
1. Print-a-Gift behoud het recht om onfatsoenlijke en racistische teksten en afbeeldingen op zelfgemaakte etiketten als bestelling te ontbinden.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Print-a-Gift tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, evenals ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Print-a-Gift, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen tegen Print-a-Gift heeft voldaan.
3. Ingeval Print-a-Gift de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Print-a-Gift op schadevergoeding onverlet. Door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht
1. Indien Print-a-Gift door overmacht niet aan haar verplichtingen tegen Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Print-a-Gift als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Print-a-Gift zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, per e-mail of schriftelijk te worden gemeld aan Print-a-Gift
2. Indien een klacht gegrond is zal Print-a-Gift de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Print-a-Gift en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing
2. Op alle artikelen en foto`s die in deze webshop staan geldt dat prijs en drukfouten voorbehouden zijn

Artikel 16. Copyright
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming teksten en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Alle rechten zijn voorbehouden aan Print-a-Gift

Artikel 17. Persoongevens
Klantgegevens worden enkel gebruikt worden voor de verwerking van bestelling(en). Klantgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden
(zie Pivacy Policy)
 

Artikel 18 Garantie
Gedurende een  periode na levering van een maand verleend Print-a-Gift aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Print-a-Gift zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn
Van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Print-a-Gift na overleg met de
Opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
Voor alle goederen en materialen die Pint-A-Gift niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier
Aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 19 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Print-a-Gift aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals
onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn/haar rekening.
 

Artikel 20 Annuleren.
1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Print-a-Gift reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Pint-A-Gift gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan Print-a-Gift als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht Print-a-Gift te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en /
of weigering van de goederen.                                                                                                                                                                                                                                2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Print-a-Gift zich alle rechten voor om volledige nakoming
van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen